Program Živé Lípy

Devět důvodů pro devítku:

 1. Hrdost a peníze do kultury.
  Podpoříme to, co Lípě ostatní závidějí.
   
 2. Energii a peníze do sportu.
  Povzbudíme trenéry a tisíce sportovcù, kteří reprezentují naše město.
   
 3. Opravíme centrum města,
  abychom se nestydìli ukázat místo, kde žijeme, návštìvám odjinud.
   
 4. Otevřeme vám sportoviště.
  Ať můžete trénovat pro svá vítězství.
   
 5. Po letech marných anket, referend, studií a váhání,
  chceme konečně koupaliště.
   
 6. Objevte s námi řeku.
  Ať se Ploučnice s náplavkou stane živou tepnou města.
   
 7. Moderní MHD zdarma,
  je šance na bezpečné přechody, čistší vzduch a úsporu času.
   
 8. Stejně jako vy chceme čistý a bezpečný park.
  Postaráme se, aby byl zeleným srdcem města.
   
 9. Pro spokojené soužití
  se zasadíme o zřízení výboru pro národnostní menšiny a cizince.

Živá Lípa jako první ze subjektů, které se budou v říjnových obecních volbách ucházet o hlasy voličů v České Lípě, přichází s uceleným a přehledně zpracovaným volebním programem. Práce na něm probíhaly několik měsíců v expertních skupinách tvořených zástupci jednotlivých zúčastněných stran. Výsledkem tohoto snažení je materiál rozdělený do deseti kapitol. Jejich obsah se pochopitelně v řadě oblastí překrývá, a tak se delší či kratší zmínky například o Ploučnici objevují v textech týkajících se životního prostředí, cestovního ruchu i územního plánování.

V následujících týdnech vám budeme pravidelně předkládat obecné teze jednotlivých kapitol. Tento způsob jsme zvolili s ohledem na celkový rozsah našeho programu, protože se domníváme, že takto voličům umožníme obsáhlejší a hlubší diskuse o našich prioritách jak v internetovém prostředí, tak při osobních setkáních s našimi kandidáty. Uvítáme Vaše připomínky a náměty a doufáme, že také jejich prostřednictvím rozproudíme veřejnou debatu o tématech, z nichž mnohá jsou v České Lípě již několik let na okraji zájmu.

kapitola I. — Cestovní ruch a komunikace

Česká Lípa patří mezi třicet největších měst v zemi a má návštěvníkům co nabídnout. Přesto se v současnosti nedaří přilákat tolik turistů, kolik by odpovídalo jejímu významu, a v porovnání s obcemi srovnatelné velikosti zůstáváme spíše na okraji zájmu. Uvědomujeme si, že zvýšení počtu návštěvníků je v každém případě běh na dlouhou trať a v tomto směru nelze očekávat okamžité výsledky. Domníváme se však, že při stanovení odpovídající vize a systematické práci na jednotlivých krocích k jejímu uskutečnění lze dosáhnout zlepšení.

Už dnes město disponuje řadou užitečných nástrojů a procesů. Problém je jejich roztříštěnost. Lepší koordinace by rozhodně vedla k viditelnějším výsledkům bez navyšování nákladů. Jako příklad uveďme městské webové stránky, jejichž turistická sekce by mohla nabízet ucelenější a aktualizovanější informace jak o místních pamětihodnostech, tak o kulturních, sportovních a dalších akcích u nás i v okolí. Samozřejmostí by mělo být poskytování takového programu v tištěné podobě v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních.

Zasadíme se o zřízení bezplatného WiFi připojení v centru města. Česká Lípa také musí mít svou mobilní aplikaci, do níž budou dodávat obsah pro návštěvníky jak městské organizace včetně infocentra, tak například vydavatelé kulturních periodik a pořadatelé akcí, aby turisté i občané města měli k dispozici vše přehledně na jednom místě. S tím úzce souvisí otázka jednotné prezentace navenek, v níž momentálně vidíme výraznou slabinu. Je třeba zapracovat na jednotném vizuálním stylu, který se podle zkušeností odjinud rozhodně vyplatí, a obousměrně propojit propagaci města a místních sportovních a kulturních spolků, klubů a jejich činnosti, jako jsou například hudební a divadelní festivaly či působení sportovních klubů v celostátních ligách.

Pokud jde o konkrétní projekty, uveďme alespoň několik příkladů, které vzešly z diskuzí v našich expertních komisích a také v širokém plénu Živé Lípy. Prvním je vytvoření náplavky. Ploučnice v současnosti do města pouze vtéká a zase z něj odtéká. Proč by obyvatelé nemohli trávit volný čas v bezprostřední blízkosti řeky díky pohodlnému přístupu? „Českolipské Benátky“ sice zpátky nevrátíme, zasloužit se o vznik náplavky, to v našich silách je. Nehledejme důvody, proč to nejde, ale způsob, jak to lze udělat.

Rezervy existují také v oblasti spolupráce s partnerskými městy. Vzájemné předávání zkušeností a přeshraniční sportovní a kulturní aktivity jistě mohou být velmi obohacující pro všechny zúčastněné.

Ačkoli se Česká Lípa nachází v na pomezí několika atraktivních území a město samotné je pro návštěvníky zajímavější, než si řada jeho obyvatel uvědomuje, v turistickém ruchu hrajeme výrazně pod své možnosti. První kroky k nápravě situace však nejsou nijak nákladné ani složité a především je třeba učinit z turistického ruchu jednu z našich priorit, věnovat mu větší a hlavně soustředěnější pozornost.

kapitola II. — Životní prostředí

Problematika životního prostředí se vlastně v České Lípě dosud nijak promyšleněji neřešila. Ucelený program pro tuto oblast neexistuje. Případné problémy se řeší ad hoc nebo se neřeší vůbec. Chceme-li tuto situaci změnit, je nejprve zapotřebí zabezpečit péči o životní prostředí v České Lípě ekonomicky a organizačně. Hodláme prosadit zpracování výchozí zprávy o stavu životního prostředí ve městě a následných dalších zpráv, aby bylo možné posoudit případné změny. Na obecné rovině si pozornost zaslouží také zavádění „chytrých“ technologií do denních činností města, například regulace osvětlení podle aktuální potřeby, parkovací navigační systém, informace o obsazenosti jednotlivých parkovišť ve městě apod.

Další opatření je možné rozdělit do jednotlivých oblastí, ze kterých péče o životní prostředí sestává. Co se týče ovzduší, jsme pro zavedení pravidelného monitoringu jeho stavu, přičemž výstupy z takových měření budou přístupné veřejnosti přímo v místě měření nebo na městském webu, aby mohla kontrolovat, zda a jak město reaguje na případné problémy. K měřeným parametrům kvality ovzduší by měl patřit oxid siřičitý v topném období, polétavý prach a oxidy dusíku, resp. PAN, na dopravně zatížených trasách a křižovatkách, dále hluk zejména u škol a nemocnice. Ve spolupráci s Povodím Ohře je zapotřebí získat údaje o kvalitě vody v Ploučnici. K dalším krokům, které by v tomto směru prospěly, patří zřízení nabíjecí stanice pro elektromobily v centru města, podpora občanů k zavádění bezuhlíkové energetiky v jejich domech či provozovnách nebo popularizace využívání městské hromadné dopravy za účelem snížení množství aut v ulicích a snížení zátěže životního prostředí hlukem, smogem a prachem.

Živou součástí města a nezbytnou podmínkou pro kvalitní život jeho obyvatel je zeleň. Třebaže v tomto ohledu je na tom Česká Lípa v porovnání s mnoha jinými městy relativně dobře, jsme pro rozšiřování ochranné zeleně i v centru a směrování nových staveb a investic nikoliv na zelené plochy, ale do brownfieldů. Snížení dopadů dopravy lze zajistit vysázením resp. doplněním „Zelených bariér“, které přispějí ke snížení hluku a emisí a ke zvýšení vlhkosti vzduchu. Pozornost by si zasloužil průzkum možností zelených střech, zejména ve vyprahlých oblastech, do kterých je vhodné umístit  mobilní prvky zeleně a vodní prvky. Vybudování a doplnění „Zelené sítě města“ náleží ke koncepčním a dlouhodobějším opatřením, které chceme prosazovat. Nápadité sportovní a rekreační prvky by poskytly chybějící možnost krátkodobé rekreace přímo ve městě.  „Na kole i pěšky, za prací i rekreací“ – žádoucí efekt Zelené sítě města.

V oblasti odpadového hospodářství a čistoty města bychom rádi prosadili „chytrá“ řešení, jako je budování podzemních velkokapacitních kontejnerů nebo indikace naplněnosti jednotlivých odpadových nádob s cílem co nejvíce zefektivnit svoz odpadu. Za úvahu stojí rozšíření počtu tříděných komodit přinejmenším o bioodpad a efektivnější řešení problematiky černých skládek.

Co se týče konkrétních projektů zaměřených na lepší využívání přírodních a historických daností, které nás obklopují, jsme pro intenzivnější zapojení Ploučnice do života města. Také městský park by mohl být účelněji využíván jak pro denní rekreaci, tak ke slavnostním příležitostem. Naší prioritou je rovněž navrácení rozhledny Štěpánka na Špičáku do vlastnictví města a její využití ke kulturním a sportovním akcím.

Považujeme za potřebné realizovat ekologickou a environmentální výchovu a osvětu formou programů, projektů, hrátek, soutěží a happeningů pro školy a širokou veřejnost. V jejich rámci je vhodné informovat obyvatele o  dlouhodobých cílech udržitelného rozvoje (např. šetření energií – nízkoenergetické domy, bioodpad jako energetická surovina, ekologická doprava, využití dešťové a „šedé“ vody), diskutovat s nimi a společně připravovat strategii jejich realizace. Chceme podporovat prodej regionálních potravin a produktů, farmářské trhy a obdobné akce.

kapitola III. — Rozvoj města, územní plánování a koncepce města

Stávající situace v oblasti územního plánování, rozvoje města a urbanismu je zatížena řadou problémů vyžadujících okamžitá řešení. Česká Lípa postrádá vizi, kam se chce město ubírat, a v důsledku toho v podstatě neexistuje kvalitní veřejný prostor. Veřejné prostory a stavby jsou plánovány nekoncepčně, důsledkem jsou zbrklá řešení bez dalších souvislostí. Chybí propojení mezi odborníky jednotlivých oborů: urbanisté, architekti, krajináři, historici, památkáři a další, a široké veřejnosti. Územní plán vymezuje velmi diskutabilně některá území, která umožňují vznik nových komunikací na velmi nevhodných místech, což logický vede k negativnímu nárůstu automobilové dopravy. Cyklodoprava je po městě nebezpečná, napojení jednotlivých cyklotras je absolutně nedořešené. Městská doprava není systematicky řešena – chybí dopravní koncepce města. Nejsou dostatečně chráněny a spravovány významné plochy veřejných prostranství a zeleně, což vyplývá rovněž z polyfunkce některých ploch v územním plánu. Nerozvíjí se potenciál vodních ploch.

V centru města jsou rozsáhlá území určena k transformaci, ale schází představa, jak má území do budoucna vypadat. Neřeší se vážné problémy jako je nezastavěnost proluk, vnitřní městské bariéry a městské periférie. Krátkodobé ekonomické zájmy jednotlivých vlastníků převládají nad dlouhodobými zájmy města jako celku. Další problém vzniká v majetkoprávních vztazích, které jsou velmi komplikované a je nasnadě je řešit pro možný rozvoj území především v centru města. Nerozvíjí se ani potenciál využití prostor v majetku města v rámci bytové politiky, pronájem obchodních parterů lokálním podnikatelům a s tím související rozvoj místního podnikání a návaznost na cestovní ruch. Z centra města, až na výjimky, vymizel občanský a společenský život. Občané si tudy cestu na okraj města, do svého bydliště, spíše zkracují. Chybí aspekty proč v centru města trávit svůj volný čas – to vše vyplývá z nevyhovujícího veřejného prostředí.

Co a jak chceme změnit a udělat? Především je nutné si stanovit dlouhodobé záměry města, stanovit koncepci v souvislosti se schváleným Strategickým plánem a pracovat na jejím dotváření na základě potřeb města a jeho obyvatel. Nutností je zabývat se řešením stavu důležitých městských institucí – Divadlo a Městská knihovna. Důraz na důležitost správy a zajištění fungování těchto institucí musí být pro město jednou z priorit. Prověříme bytovou politiku města. Zajistíme, aby její rozsah odpovídal rozvojovým potřebám České Lípy, aniž by významným způsobem zhoršoval životní podmínky v již existujících lokalitách. Ve vhodných lokalitách podpoříme možnou regulovanou dostavbu. Zaměříme se na řešení dopravní obslužnosti v celém rozsahu. Návaznost jednotlivých typů veřejného dopravního spojení a jejich vzájemná provázanost. Ve spolupráci s místními občany a komunitami identifikujeme významné veřejné prostory, pro které zajistíme dostatečnou ochranu jejich režimu veřejného užívání. Při tvorbě veřejného prostoru budeme od počátku každého záměru spolupracovat s veřejností formou komunitního plánování, aby vznikala místa, kam občané města budou skutečně rádi chodit, neboť právě oni jsou uživateli. Budeme aktivně organizovat architektonické soutěže a výstavy, podpoříme drobné urbanistické a architektonické zásahy a krátkodobé projekty tak, aby byly využívány i dočasně opuštěné plochy a postupně byly nalézány cesty k jejich rozvoji – chceme rozmanitý veřejný prostor. Podpoříme místní organizace a spolky zprostředkováním vhodných prostor k jejich aktivitám. Snahou bude oživit centrum města a sídliště – i ulice jsou místem pro život a setkávání lidí. Zaměříme se na správu a oživení parkuvytvoříme z něj zelené srdce města, kde se lidé nebojí trávit svůj volný čas. Vzniknout by zde mohla běžecká trasa, chceme obnovit letní kino, veřejný prostor nechat volně využívat tak, aby ožil. Zaměříme se na brownfieldy, proluky města a další opuštěná místa například akcemi typu happeningů či dalších podobných zásahů, abychom se vyvarovali vzniku negativních nevyužitých veřejných prostranství. Zasadíme se o jednotnou vizuální identitu města – například vznikem jednotného městského mobiliáře, tedy odpadkových košů, laviček, autobusových zastávek. Pomůžeme s oživením fádních a zanedbaných vnitrobloků činžovních domů a panelových sídlišť. V příjemném prostředí mají lidé blíže k sobě i ke svému městu. Podpoříme život ve venkovním prostředí vnitrobloků a prostorů na sídlištích vhodným architektonickým řešením, které reaguje na potřeby obyvatel. Využijeme potenciál řeky Ploučnice, která do České Lípy pouze vtéká a odtéká – chceme vytvořit náplavku, která začlení řeku do života ve městě, chceme dostat vodáky až do Dubice a zatraktivnit tak volný čas i v těchto místech.

Z hlediska dlouhodobého plánování vidíme jako velmi důležitou funkci městského architekta či architektonické rady. Městský architekt se stává důležitou spojkou občanů města a odborné veřejnosti a ze své profese je odborným poradcem v důležitých otázkách rozvoje města v rámci aktuálních problémů a efektivního řešení pro budoucnost. Pro funkci městského architekta budeme požadovat regulérní výběrové řízení s nezávislými odborníky v porotě a po jeho vybrání nutnost konkurenční doložky pro výkon funkce, aby nemohlo dojít ke střetu zájmů.

Chceme z České Lípy vytvořit místo s kvalitním veřejným prostředím pro příjemný život našich obyvatel, s potenciálem pro budoucí rozvoj a s pestrou škálou volnočasových aktivit nejen v rámci jednotlivých institucí.

kapitola IV. — Bezpečnost a prevence kriminality

Oblast bezpečnosti a související prevence kriminality náleží k těm, které lidé vnímají nejcitlivěji, což považujeme za pochopitelné, protože bezpečnost a pořádek patří k základním předpokladům kvalitního života občanů.

Česká Lípa může k bezpečí svých obyvatel přispívat samozřejmě zejména prostřednictvím činnosti své městské policie. Z toho vyplývá několik požadavků a očekávání, které s městskou policií souvisejí. Především by měla vyžadovat dodržování stanovených pravidel od každého a na všech místech. Proto je podle našeho názoru důležité zvýšit počet strážníků v přímém výkonu služby v terénu, tedy okrskářů. Podporujeme intenzivnější zapojení zástupců menšin do programu prevence kriminality. Tito strážníci pak budou viditelnější v ulicích města a za úvahu jistě stojí forma podpory jejich spolupráce s existujícími i vznikajícími osadními výbory či spolky v jednotlivých čtvrtích. S městskou policií jsou úzce spojeny také takzvané dobrovolnické programy, které mohou nahradit některé její činnosti a uvolnit její kapacity. K těmto programům patří například hlídkování na přechodech u škol nebo prevence a šíření osvěty.

Pocit bezpečí značně vyplývá z kvality prostředí, v němž se člověk pohybuje. Ve městě jsou zanedbané a zapomenuté lokality, které zbytečně hyzdí jeho vzhled, vybízí k pobytu nepřizpůsobivých. Je nutností tato místa opravovit, kultivovat a udržovat, odstraňovat projevy vandalství, jako jsou graffiti mimo vymezené plochy, vysazovat novou zeleň, doplnit veřejné osvětlení tam, kde opravdu chybí (například podchod k autobusovému nádraží). Jedná se o náplň práce pracovníků veřejně prospěšných prací a správců veřejných prostor.

Rozhodně podpoříme preventivní programy pro nejohroženější skupiny obyvatel, jako jsou děti nebo senioři, formou dotačních titulů. S prevencí rovněž souvisí požadavek na důsledné kontroly restauračních zařízení, kde jsou alkohol a návykové látky nabízeny a prodávány dětem a mládeži.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat hazardu a hernímu průmyslu, neboť v České Lípě je řada heren, často v problematických lokalitách. Jejich snadná dostupnost přitom zvyšuje počty závislých, kteří dostávající sami sebe i své rodiny do tíživé finanční situace, což se mnohdy řeší majetkovou trestnou činností. Z toho vyplývá těsná souvislost mezi hazardem, hernami a narůstající kriminalitou, kterou dokládá řada odborných studií i analýza dat. Podpoříme všechna opatření, která omezí další šíření heren a hracích automatů ve všech částech města. K těmto opatření samozřejmě patří zamezení přístupu mladistvým. Vhodné je rovněž prosazení časového omezení provozu těchto zařízení. Je nezbytné důsledně trvat na dodržování stanovených vzdálenosti heren od veřejných objektů i zdravotnických a školských zařízení.

V oblasti bezpečnosti je mimořádně důležitá spolupráce s občany. Městské vyhlášky musí zohledňovat jejich názory tam, kde vznikají negativní vlivy zasahující do jejich života. Z toho může vyplynout časové omezení či požadavky na nehlučný provoz restaurací, heren i barů. Jsme proti zneužívání sociálního bydlení ve městě. Jako v mnoha jiných oblastech je i zde užitečné vyhledávat a analyzovat zkušenosti z jiných měst v České republice. Můžeme se dozvědět mnoho užitečného z toho, jak se dokázala vypořádat například s kriminalitou mladistvých.

kapitola V. — Doprava

Analýza dopravní situace v České Lípě ukazuje na řadu problémů, které je třeba bezodkladně řešit. Městu citelně chybí propracovaná dopravní koncepce a vize, což způsobuje mnoho negativních důsledků. Individuální automobilová doprava je preferována před udržitelnými formami, jako je městská hromadná doprava, cyklodoprava a pěší pohyb, ačkoli je silným zdrojem znečištění ovzduší a hluku a je nejnáročnější na zábor veřejného prostranství. Individuální doprava značně zatěžuje některé ulice a části města a v určitých lokalitách je kritický nedostatek parkovacích míst, což platí zejména o sídlištích. Neexistují záchytná parkoviště, která by návštěvníkům při příjezdu do města umožňovala odstavit vozidlo a dál pokračovat veřejnou dopravou. Některé ulice jsou hustotou provozu, dopravním řešením a celkovým stavebním stavem místem, ze kterého se chodec snaží rychle zmizet. Pánem ulice je jedoucí nebo parkující motorové vozidlo. Ulice v obytných zónách jsou při rekonstrukcích nebo novostavbách i nadále upravovány v uspořádání preferujícím dominantní automobilovou dopravu. Při běžných šířkách těchto ulic je potom veřejný prostor od jednoho kraje ke druhému tvořen asfaltem, betonem nebo dlažbou. V důsledku to vede k tomu, že v tomto prostoru se neodehrává veřejný život, ale slouží často jen k přemisťování.

Jak to chceme změnit? Především se zasadíme o systémové řešení dopravní problematiky a její dlouhodobou koncepci komplexním způsobem a v rámci celého města, nikoli pouze v rámci jednotlivých lokalit bez širší návaznosti. Prioritou je městská hromadná doprava, snížení dopravního ruchu v centru města a zajištění základní dopravní dostupnosti. Je třeba provést analýzu MHD a na jejím základě prosadit zavedení MHD zdarma. Možnost nastupovat a vystupovat všemi dveřmi zvýší komfort přepravy, ušetří čas řidičům i cestujícím. Motivace občanů k využívání autobusů by mohla změnit dlouhodobé zaostávání hromadné doprava za tou individuální. Po mnoha letech slibů je nezbytné podpořit skutečný rozvoj cyklodopravy. Zasadíme se o propojení cyklostezek a rozšíření počtu míst pro bezpečné parkování kol. Bezpečnost a komfort parkování na sídlištích chceme řešit výstavbou hlídaných parkovacích domů. Cílem je přetvořit ulice a veřejné plochy v místa kulturního a společenského života, místa pro setkávání a rozvíjení sousedských vztahů. Rádi bychom zvýšili zájem obyvatel o jejich okolí.

K tomu je zapotřebí reagovat na konkrétní potřeby obyvatel, kteří v ulicích bydlí. Nestačí informovat občany na jediné besedě nebo s nimi komunikovat formou jednorázových dotazníkových akcí. Obyvatelé musejí mít dostatek času na vstřebání změn a na oprávněné připomínky je třeba reagovat i v průběhu výstavby nebo rekonstrukce ulic či celých sídlišť. Mezi konkrétní projekty, jimiž se v budoucnu chceme zabývat, patří samozřejmě obchvat města, který měl být podle našeho názoru hotový již dávno. Za úvahu a důkladnou analýzu stojí například také přemostění hlavního tahu v prostoru autobusové zastávky Česká Lípa Sever a hasičské stanice nebo zavedení navigačního a informačního systému pro velká parkoviště ve městě.

kapitola VI. — Sociální politika

Sociální problematika patří k méně viditelným, ale o to důležitějším oblastem fungování každého města. Můžeme konstatovat, že stávající financování činností je v tomto směru zodpovědné a dotační programy jsou smysluplně nastavené. Dobře funguje komunitní plánování, které se odehrává ve třech základních skupinách, zaměřených na děti a mládež, osoby v sociální nouzi a osoby se zdravotním postižením a seniory. Tyto skupiny sestavují plán pro následné schválení zastupitelstvem a jejich práce se účastní kromě jiných zástupci města a jeho organizací a poskytovatelů sociální péče. Žádoucí je širší zapojení veřejnosti, která bohužel nejeví velký zájem. Jako všude jinde jsou sociální služby poskytovány znevýhodněným skupinám obyvatel. Nabízí je město prostřednictvím své příspěvkové organizace Sociální služby města Česká Lípa a také neziskové organizace, jako je Farní charita a další spolky. Lze předpokládat, že pokud by se ukázalo, že v nabídce chybí něco podstatného, skupiny na to upozorní a služby nabídnou. Město pak může tyto služby registrovat u krajského úřadu, což zaručuje, že na jejich poskytování budou peníze.

V současné době město čeká na koncepci sociálního bydlení, která vyplyne ze zákona. To však neznamená, že by nemělo uvažovat o sociálním bydlení pro občany s nízkými příjmy, ale tuto problematiku zatím vůbec neřeší.
Problematický je zároveň sektor soukromého vlastnictví, soukromí investoři totiž nakupují a pronajímají své nemovitosti právě sociálně vyloučeným skupinám obyvatel, kvůli čemuž se prohlubují problémy finanční tísně, dluhy i exekuce. Dané lokality jsou následně redefinovány v sociálně vyloučené a nebezpečné, a to jak v centru, tak na okraji města a některých sídlištích. Je tedy žádoucí zabývat se komunikací se soukromým sektorem, aplikovat důmyslné vyhlášky.

Otázka bytové politiky/bytového fondu města je dalším klíčovým bodem v rámci rozvoje města a zabezpečení nejen mladých rodin s dětmi, ale také startovacích bytů pro studenty a mladé lidi. Město disponuje velmi nízkým počtem vlastních bytů, kterými by bylo schopno zabezpečit své občany, kteří hodlají ve svém městě působit anebo zakládat rodinu. Vlastní správou bytových prostor může město eliminovat přeměnu lokalit v místa omezující klidný život i pobyt.

Rovněž kapacita zařízení pro seniory není dostatečná, avšak dalo by se jednat se současnými poskytovateli, a to i v okolních obcích, o jejím rozšíření. Nemusí to nutně znamenat výstavbu nových zařízení, neboť částečným řešením by mohlo být zvýšení počtu míst v těch stávajících tam, kde je to možné. S tím, jak stárne populace celé země, bude stále naléhavější potřeba specializovaných zařízení pro obyvatele trpící Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence. Služby těchto zařízení musejí dnes občané České Lípy vyhledávat mimo město. I proto by nejspíše bylo vhodné řešit tuto situaci jak na lokální, tak na krajské úrovni. Podobné je to se zařízeními pro osoby s poruchami autistického spektra.

Do oblasti sociálních služeb pochopitelně spadá také problematika sociálně patologických jevů. V našem městě funguje několik organizací poskytujících pomoc například drogově závislým osobám a jejich rodinám. Celkově lze konstatovat, že systém funguje, ale rozhodně lze zlepšit jeho prezentaci navenek, protože veřejnost o poskytovatelích těchto služeb mnohdy ani neví. Město by se mělo zasadit o efektivnější poskytování informací přinejmenším proto, že služby financuje ze svého rozpočtu. Takové informace je třeba poskytovat účelně, nikoli ve formě pouhého popisu jednotlivých organizací. Na městském webu by měla být sekce popisující různé životní situace, v níž se například rodič závislého dítěte dozví, kde příslušná organizace poskytující pomoc sídlí a jaká je její pracovní doba. Vyhledávání podle názvu spolku v tomto směru nepomáhá.

kapitola VII. — Kultura

Kultura je provázána se všemi ostatními oblastmi fungování a života města a v mnoha ohledech je dokonce předpokladem jejich kvality a dynamického rozvoje. Zároveň patří kultura a umění k základním znakům definujícím obraz České Lípy jako severočeské metropole spojené s řadou historických událostí a kulturních hodnot nadregionálního významu.

Jaká je naše vize? Do budoucna vidíme Českou Lípu jako město nabízející vysokou kvalitu i širokou dostupnost umění a kultury, v maximální míře využívající historické a památkové dědictví, ale zároveň otevřené experimentu a umožňující různorodé kulturní vyžití. K tomu je zapotřebí, aby Česká Lípa seznamovala se svými kulturními možnostmi jak své obyvatele, tak návštěvníky z jiných koutů země i zahraničí. Město by mělo disponovat propracovanou a funkční strukturou spolupráce napříč sektory městský organizací, spolky apod. K tomu je nezbytná podpora kulturního života dotační politikou s jasnými a transparentními pravidly a pevným kulturním kalendářem.

K naplnění této vize je třeba koordinovaného úsilí, které by se mělo řídit několika obecnými zásadami, z nichž za klíčové považujeme tyto: orientace na kvalitu kulturního života města na všech úrovních, spolupráce města, institucí a občanů, optimalizace kulturní infrastruktury s přihlédnutím k jednotlivým uměleckým oborům či žánrům, mapování potřeb a podpora iniciativ, kreativních odvětví a jejich využití při rozvoji města a kultivace veřejného prostoru jako základu kvality života ve městě.

Organizace zřizované a financované městem musejí nabízet profesionální technické a produkční zázemí pro uskutečňování náročných projektů. Subjekty, které může město ovlivnit (příspěvkové organizace, které zřizuje, subjekty, které jsou příjemci grantů apod.), budou povzbuzovány k iniciativnímu hledání partnerství s privátní sférou při sdružování financí na uskutečnění výjimečných projektů. Je smysluplné soustředit se na obory, které mohou být předmětem srovnávání na globální úrovni, podpoří mezinárodní kulturní značku města, které mají lokální specifikum, unikátnost, známost a šanci prorazit do světa a přitáhnout pozornost. Česká Lípa by měla podporovat vznik a rozjezd nových slibných kulturních a uměleckých projektů či forem kulturní produkce.

S ohledem na hlavní cíle koncepce se i v této oblasti musí zohlednit potřeby a složení obyvatelstva a kvalita nabízených služeb.

V současné době je nejdiskutovanějším tématem rozhodnutí o rekonstrukci či stavbě nového divadla, které by mělo vycházet z reálných faktů, což je průměrný počet návštěvníků divadelních představení, technické zázemí, poloha budovy apod. Již nyní je vypracován zcela nový projekt na rekonstrukci stávajícího Jiráskova divadla, který jsme si nechali předložit a konzultovali i s místními herci z Divadelního klubu Jirásek, kteří u jednání s architektem byli přítomni a řešili potřebné úpravy a požadavky. Z těchto důvodů se přikláníme k variantě rekonstrukce stávajícího divadla jako ekonomického a společensky dostačujícího pro obyvatele města.

Cílem je oživit prostor českolipského parku a obnovit tradici letního kina. Na mnoha místech republiky je právě letní kino součástí kulturního dění pro místní obyvatelstvo. Naším cílem bude sehnat finance jak z dotačních titulů, tak ze zdrojů městských financí. Vznikne společenské místo pro promítání filmů v letních měsících, ale i venkovní prostor pro koncerty vážné hudby a divadelní představení, který poskytne i technické zázemí.

Pokud bychom měli vyjmenovat další kulturní místa, která je možné navštívit, nelze opomenout Vodní hrad, klášterní zahrady a muzeum textilu. I zde je potřeba rozšířit využití a zmapovat možnosti, které lze uplatnit pro širší kulturní nabídku obyvatelstvu.

Město by mělo v rámci své příspěvkové organizace řešit propojenost těchto kulturních zařízení a nabízet pestrost žánrů pro všechny generace. Musíme konstatovat, že v současné době udávají žánrovou pestrost spíše občanská sdružení, která svojí kvalitou a kreativitou mnohdy převýší nabídku samotné kultury nabízené městem, což bychom rádi změnili a především se sdruženími úzce spolupracovali.

Co se týče nástrojů k uskutečnění naší vize, vedení města bude využívat své politické možnosti ke zjednodušení legislativních podmínek financování klíčových kulturních projektů na svém území. Do budoucna není stěžejní zřizování nových příspěvkových organizací města, ale je potřeba stabilizovat a dát nový impuls některým stávajícím činnostem a zároveň reagovat na nové příležitosti. Klíčovým aspektem je vytvoření nových hodnotících nástrojů pro různé typy kulturních institucí, projektů a záměrů, které umožní adekvátní efektivní politické a strategické rozhodování města.

V oblasti kulturního marketingu orientovaného souběžně na obyvatele města, jeho uživatele a turisty z ČR i zahraničí by mělo město využívat nejen stávající možnosti, ale především vyvíjet jednotnou komunikační platformu, aby obstála i v budoucím stavu digitálních médií, distribuce a sdílení informací. Česká Lípa by se neměla spokojit jen s webovými stránkami, ale iniciovat další inovativní řešení, komunikační kanály a aplikace, které na jednom místě umožní uživatelsky přátelskou orientaci v kulturní nabídce města a současně budou i významným nástrojem pro prosazování značky města.

kapitola VIII. — Řízení, správa a majetek města

Je samozřejmé, že kapitola řízení, správy a majetku města patří k těm, které se neobejdou bez dobře připravené vize a strategického plánu. Ty by se z logiky věci daly rozdělit do dvou oblastí, přičemž první je řízení a správa města a druhou jeho majetek. Pokud jde o první, máme za to, že je třeba analyzovat činnost úřadu a na základě této analýzy případně připravit reorganizaci, která by zefektivnila jeho činnost a umožnila vyhlásit výběrová řízení na vybrané pozice vedoucích úředníků. Naším cílem je jednodušší struktura městského úřadu, komisí a výborů, jež by měla přispět k efektivnějšímu řízení města s tím, že vedení města se musí věnovat zejména strategickým záležitostem. Rádi bychom zapojili do rozhodování o městě více samotné občany, například do rozhodování o změnách územního plánu, o rozpočtu města, o nových investicích a dalších tématech. Pokud jde o obsazování veškerých placených pozic, musejí být nastavena a dodržována jasná pravidla, což platí v neposlední řadě o městských organizacích. Jsme pro zavedení víceletého financování příspěvkových organizací, se kterým pochopitelně souvisí kontrola jejich hospodárného a efektivního fungování a účelného nakládání s přidělenými prostředky. Víceletý rozpočtový přehled umožní městským organizacím lepší plánování příjmů a výdajů, čímž jim v konečném důsledku poskytne větší jistotu.

Za první důležitý krok považujeme prověření starých smluv, a to města i jeho společností. Vyvineme veškerou možnou aktivitu k jejich změně nebo k vypovězení těch nevýhodných. Dalším bodem našeho programu je příprava podrobného investičního plánu. Takový plán je pochopitelně třeba podrobit rozsáhlé diskusi a jeho priority je pochopitelně třeba projednat s veřejností, nezávislými experty, odborníky z města i s politiky.

V oblasti majetku města je samozřejmě třeba uplatňovat péči řádného hospodáře. Hospodaření s městským majetkem má ve stávající podobě určité nedostatky. Ke zlepšení by mohlo přispět sjednocení pravidel nakládání s ním. To je zvlášť podstatné ve světle skutečnosti, že každý rok bývá vyřazován majetek v hodnotě statisíců nebo i milionů korun. Vyřazuje se nepotřebný, poškozený či odcizený majetek města a jeho příspěvkových organizací, přičemž mnohdy jde pouze o formální účetní úkon. Nejčastěji se to týká například mobilů, židlí a jiného nábytku, automobilů, počítačového vybavení, ručního nářadí, zařízení jídelen či složitějších zařízení nutných pro chod města, jako jsou lampy veřejného osvětlení nebo příslušenství kamerového systému. Je zřejmé, že tyto věci, pokud jsou stále funkční, by mohly být nabídnuty jiným příspěvkovým organizacím nebo darovány. Ne vždy je naplňován základní předpoklad řádné péče ze strany organizace, jíž je majetek svěřen. Při zanedbání však často scházejí jakékoli sankce. Za úvahu by jistě stálo zřízení sekce městského webu, která by majetek nabízela v krajním případě za odvoz, nebo internetové dražby nepotřebných věcí, jak je již dnes provozují některé státní instituce.

kapitola IX. — Sport

Česká Lípa se dlouhodobě potýká s velmi pomalým vývojem v oblasti sportu. Proto přicházíme s koncepcí jeho podpory až do roku 2022. Naším cílem je vytvoření silného spojení, kdy společně s naším městem bude v republice rezonovat i několik úspěšných sportovních odvětví, klubů či reprezentantů. V první řadě je nezbytné vyřešit problémy vyplývající ze současné nekoncepční praxe ze strany vedení města, které sport bere jen jako okrajovou záležitost a jeho řízení svěřuje nekompetentním osobám. Je třeba zdůraznit, že sport a pohyb obecně patří k nejpřirozenějším volnočasovým aktivitám, které představují součást správného životního stylu, jenž má nejen příznivé zdravotní aspekty, ale navíc přináší radost ze života přesahující do rodinné i pracovní sféry. Důležitým bodem je postupné a systematické zvyšování finanční podpory sportovních oddílů věnujících se mládeži s přesahem do činnosti jejich dospělých týmů, které spoléhají na vlastní odchovance. Efektivitu této podpory nelze však měřit pouze výší poskytnutých částek. Také sledování vrcholového sportu neodmyslitelně patří k české kultuře a díky pevné koncepci za pár let nebudeme muset jezdit za sportem do Liberce nebo Mladé Boleslavi.

Podpora sportu se zvýšila až v posledním roce díky úsilí členů Živé Lípy z původních osmi na téměř jedenáct miliónů. V současné době je i tak tato podpora zhruba poloviční v porovnání se známými sportovními městy přibližně srovnatelné velikosti, jako jsou Znojmo, Nymburk, Chomutov, Karlovy Vary nebo Mladá Boleslav. Těmto městům, kde má sport tradiční podporu a zázemí, můžeme nyní jen těžko konkurovat průměrnou podporou ze strany radnice a nadšením několika trenérů a rodičů, kteří rozvoji naší mládeže obětují všechen volný čas. Důležitým faktorem je i motivace děti ke sportování formou velké školní olympiády či pravidelných sportovních „veletrhů“.

Důležitou části podpory je i otevření městských sportovišť pro využití nejen k činnosti klubů, ale také k volnočasovému sportování. Velkým problémem v České Lípě je nekoncepční opravování školních areálů, které postrádají návaznost na sporty, jež se v našem městě provozují a mohly by tyto areály využívat za nekomerční ceny, díky čemuž by soutěžní sport mohl oslovit další případné zájemce. Podpora závodního sportu však není jediným cílem, protože usilujeme také o to, aby se samotný pohyb stal důležitou součástí života našich spoluobčanů. V České Lípě máme mnoho míst, které můžeme společně rozhýbat, ať je to městský park, Rasova hůrka, Špičák či Holý vrch s rekreačním běháním po nezpevněných trasách s využitím terénních nerovností a posilovacími venkovními stroji. Za úvahu stojí vybudování inline dráhy kolem městského stadionu nebo instalace venkovního kluziště v zimních měsících v centru města. Nedílnou součástí koncepce musí být i koncept návaznosti cyklostezek, vybudování tzv. centrálního meeting-pointu s půjčovnou kol a koloběžek, stojany po celém městě. Jen málokdo z nás si možná uvědomuje potenciál české Amazonky, jak vodáci přezdívají Ploučnici, která zatím do města pouze vtéká a zase z něj vytéká. Vždyť žijeme v hlavním městě nejkrásnějšího českého okresu!

Mezi konkrétními body této kapitoly našeho programu uveďme zvýšení podpory mládeže od devatenácti let a mládežnických trenérů, podporu dospělého výkonnostního sportu s návazností na práci s mládeží, pravidelná setkání a školení všech sportovních klubů s odborným vedením města, rekonstrukci a otevření školních areálů pro širokou veřejnost, vybudování běžeckých tras v městském parku a na českolipských kopcích, venkovní zimní kluziště v centru České Lípy, propojení cyklostezek a vybudování inline dráhy, školní olympiádu a sportovní veletrh, zapojení sportovních spolků do činnosti města, slavností, olympiád a dětských dnů, kompletní rekonstrukci areálu stadionu v návaznosti na rekreační sport a postupnou revitalizaci areálu v Dubici.

kapitola X. — Školství a vzdělávání

Úrovní vzdělávání a mírou jeho podpory ukazuje každá společnost svůj vztah k nejmladší generaci a ke své vlastní budoucnosti. Našimi programovými prioritami v této oblasti jsou ucelená koncepce základního školství, podpora komunitní funkce škol a celoživotního vzdělávání, podpora volnočasových zájmových aktivit dětí a rodičů, financování školství a udržitelná konzervativní rozpočtová politika s předvídatelnými výdaji a rozpočtem. K předpokladům uvedení těchto priorit do praxe patří nastavení systematických kroků, které povedou k upravení technického stavu budov školských zařízení pro standardy 21. století, cílené využití grantových schémat, grantové výzvy na základě činností škol, audit školských budov a školních hřišť nebo spolupráce s místními firmami v rámci sociální odpovědnosti na podpoře komunit a integraci cizinců. Město by mělo školám i příspěvkovým organizacím poskytovat metodickou pomoc v oblastech práva, grantů, GDPR a ve spolupráci s městskou policií v oblasti prevence kriminality.

Město Česká Lípa je v současné době zřizovatelem téměř dvou desítek mateřských škol, základních škol, základní školy praktické a základní školy umělecké. Na území města dále fungují soukromé mateřské školy. Neexistuje však dostatek dat k tomu, aby město dokázalo efektivně odhadnout potřebnost školských zařízení ve městě v nadcházejících letech. K závažným současným problémům podle našeho názoru patří například i to, že většina školních hřišť a školních tělocvičen na území města není v dobrém technickém stavu. Mnohá z těchto zařízení také nejsou dostatečně využívána v odpoledních a večerních hodinách širší veřejností, a to ani dětmi a mládeží z těchto čtvrtí nebo dospělými místními obyvateli.

Jak to chceme změnit? Budeme usilovat o rekonstrukci a opravu školních hřišť a tělocvičen, aby byly uvedeny do co nejlepšího stavu. Financování investic se pokusíme zajistit z fondů EU i z dotačních titulů jednotlivých ministerstev. Pro maximální zhodnocení a zefektivnění těchto investic chceme, aby opravené areály byly mimo školní výuku co nejvíce využívány veřejností, místními komunitami a sportovními kluby. Zajistíme inventuru veřejných dětských hřišť a sportovišť, abychom věděli, v jakém technickém stavu zařízení jsou. Budeme usilovat o vybudování dalších dětských hřišť. Hřiště by měla být svým herním zařízením a činností strukturována i podle věku dětí, ideálně pro předškoláky, děti do dvanácti let a pro starší mládež. Některá hřiště mohou ve spolupráci s městem a s jeho podporou provozovat i občanská sdružení včetně zajištění jejich údržby. V oblasti volnočasových zájmových aktivit dětí a mládeže je zásadním úkolem řešit problematiku DDM Libertin s ohledem na jeho současné kapacitní potřeby s výhledem na jeho další rozvoj.

Náš program v oblasti školství klade důraz zejména na zdokonalení systému hospodaření základních škol, využití volných prostorových kapacit ve školách především pro zájmové a mimoškolní aktivity dětí a mládeže, výraznější podporu zájmové činnosti ve školách z obecního rozpočtu, prosazení zpracování programu postupných rekonstrukcí a oprav školních budov, sportovišť i kuchyní s finanční podporou města, případně s podporou z dalších zdrojů. 
V neposlední řadě bychom se také rádi zasadili o zřízení pobočky VOŠ, případně VŠ v České Lípě.