Online: Ustavující jednání Zastupitelstva města České Lípy pro volební období 2018–2022 (středa 21. listopadu)

Online: Ustavující jednání Zastupitelstva města České Lípy pro volební období 2018–2022 (středa 21. listopadu)

18:27 Ustavující jednání Zastupitelstva města Česká Lípa bylo ukončeno. Děkujeme za vaši pozornost i přízeň!

18:24 Jitka Volfová poděkovala bývalé starostce města za její práci. Zároveň také celému zastupitelstvu, neboť ustavující jednání proběhlo bez větších emocí.

18:22 Romana Žatecká opět kriticky vystoupila s poznámkou k vizi města, kterou zatím neslyšela. Programové prohlášení bude předneseno na 3. jednání Zastupitelstva města. Starostka města Jitka Volfová zároveň dodala, že následující jednání proběhnou středy 5. prosince a 19. prosince. Právě 19.12. bude programové prohlášení předloženo.

18:18 Vystoupil senátor Jiří Vosecký s pogratulováním nově zvoleným zastupitelům a nabídl svou pomoc. Jitka Volfová mu jménem města poděkovala.

18:09 Hlasování o výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva. Odměny jsou navrženy ve stejné výši jako doposud. Jitka Volfová dodává, že se drží stejná filozofie. Usnesení bylo přijato.

18:07 Juraj Raninec nebyl zvolen. Předsedou kontrolního výboru se stal Oldřich Panc. Jan Riedl ukončil práci volební komise.

18:06 Hlasování o předsedovi Kontrolního výboru. ANO 2011 navrhlo Oldřicha Pance. Karel Tejnora vznesl technickou, a to že by v rámci jisté praxe navrhoval na předsedu Kontrolního výboru Juraje Ranince. Jitka Volfová požadovala vysvětlení, o jakou praxi jde. Karel Tejnora popsal, že předsednictví druhého ze zákonem daných výborů se uvolňuje opozici.

18:04 Návrh na předsedu Romana Kozáka nebyl přijat, pro bylo 7 zastupitelů, stejně tak proti a 11 zastupitelů se zdrželo. Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Martin Volf.

18:01 Hlasování o předsedovi Finančního výboru: ANO 2011 navrhuje Martina Volfa. ODS, PRO Českou Lípu a ČSSD navrhují Ing. Romana Kozáka.

18:00 Počet členů Kontrolního výboru býl taktéž schálen na 11.

17:58 Počet členů Finančního výboru byl schválen na číslo 11.

17:53 Jitka Volfová uvedla, že bude změněn organizační řád a proto je doprava uvedena u 1. místostarosty Jaroslava Turnhöfera. Kompetence byly i přes vyslovené obavy v diskuzi schváleny.

17:52 Juraj Raninec připomínkoval kompetence, protože dopravu má dle uvedeného pod sebou 2. místostarosta, avšak doprava je pod agendou Správy města.

17:50 Romana Žatecká kritizovala, že toho má paní Volfová v kompetenci příliš mnoho a mrzí jí, že pozměňovací návrh nedostali zastupitelé vytištěný. Dodala, že toho má pan Turnhöfer narozdíl od paní starostky málo, proto vysovila obavu, zda pan Turnhöfer dostane prostor ukázat své schopnosti. Zkritizovala také řadu dalších bodů v kompetencích.

17:47 Štěpán Slaný přečetl rozdělení kompetencí.

17:45 Zastupitelka Romana Žatecká se přihlásila k předchozímu bodu s technickou poznámkou a to opět s žádostí představení vize jednotlivých uvolněných radní. Vyzvala Jaroslava Turnhöfera aby představil i sebe a svou vizi. Vzhledem k hlasové indispozici však Jaroslav Turnhöfer u bodu programu hlasování o 1. místostarostovi nemluvil. Přesto se po výzvě slova ujal.

17:43 Jan Riedl ukončil činnost volební komise. Popřál nově zvolenému vedení města Česká Lípa mnoho úspěchů. Ostatním mimo funkce vyjádřil přání, aby byli nápomocni. Věří, že koalice nebude opozici odbývat pouhým přehlasováním, ale věcnými názory.

17:40 Živá Lípa navrhuje Štěpána Slaného jakožto 7. radního. ODS navrhuje Tomáše Vlčka. Ten si sice návrhu váží, ale nepříjímá. Štěpán Slaný jako nejmladší kandidát, rodák a patriot uvedl, že si přeje aby Českou Lípu znali nejenom v Čechách, ale i za hranicemi. 7. radním byl Štěpán Slaný zvolen 20 hlasy.

17:30 Volba 6. radního města Česká Lípa se na malý moment zkomplikovala, Juraj Raninec vyslovil nesouhlas s přítomností Martina Volfa v radě vzhledem k rodinné příslušnosti se současnou starostkou, proto podal za ODS protinávrh a to JUDr. Riedla. Pan Riedl ctí stranickou disciplínu a v rámci dohody s hnutím ANO kandidaturu nepřijal. Skldil za svůj proslov potlesk. 6. radním byl zvolen Ing. Volf 20 hlasy.

17:28 Volba 5. radního – ANO navrhuje Romana Hejnu. Ostatní strany bez návrhu, Roman Hejna uvedl, že jeho specializace by měla být v oblasti mládeže a sportu. Kandidaturu přijal a 23 hlasy byl také zvolen.

17:26 Michal Prokop by byl rád, aby město Česká Lípa bylo městem s vizí, příjemné pro své obyvatele i pro návštěvníky, a tato vize by se měla promítat do oblastní cestovního ruchu, kultury a dalších. Kandidaturu přijal. Sedmnácti hlasy byl Michal Prokop zvolen čtvrtým uvolněným radním.

17:25 Projednání nově zařazeného bodu, bodu 5, volba čtvrtého uvolněného radního. Živá Lípa jako jediná navrhuje kandidáta, Bc. Michala Prokopa. Ostatní strany nemají žádné kandidáty. Michal Prokop nominaci na místo uvolněného radního přijal. Michal Prokop se vyjádřil k námitkám o pozici nové uvolněné funkce – to, že systém fungoval nějak doposud neznamená, že tak musí fungovat nadále. Funkce čtvrtého uvolněného radního vzešla z koaličních jednání. Zároveň se představil.

17:22 Martin Brož zvolen 2. místostarostou města Česká Lípa 22 hlasy.

17:20 Romana Žatecká v rámci technické poznámky dodala, že by byla ráda kdyby volby uvolněných funkcí neprobíhaly „jako na trhu“ a všichni přítomní měli možnost slyšet něco o daných kandidátech a dostali prostor se k tomu přihlásit v diskuzi.

17:19 Kandidátem za hnutí ANO 2011 na 2. místostarostu je Martin Brož. Ostatní strany nemají kandidáty. Martin Brož kandiduturu přijal.

17:18 1. místostarostou se stává Jaroslav Turnhöfer, zvolen byl 18 hlasy. Jan Riedl mu vyslovil blahopřání a dodal, že Česká Lípa bude mít jístě silného muže ve vedení.

17:17 Jaroslav Turnhöfer příjímá kandidaturu.

17:16 Živá Lípa jako jediná návrhuje kandidáta na 1. místostarostu, Ing. Jaroslava Tunhöfera. Ostatní strany zůstávají bez kandidátů.

17:15 Jan Riedl poděkoval končící starostce za její práci. Historie ukáže, které kroky budou oceněny nejvíce

17:14 Jitka Volfová se ujala slova a vyzvala volební komisi, aby se dohodla pro volbu místostarostů.

 

17:11 Jitka Volfová byla zvolena starostkou města Česká Lípa.

17:09 Jitka Volfová byla vyzvána Janem Riedlem k několika slovům k postu starostky města Česká Lípa. Zmínila řadu nedokončených i nezapočatých investic. Kounicův dům, divadlo,... Na závěr zdůraznila, že pokud se starostkou stane, nezapomene na slova prosím, děkuji a omlouvám se.

17:02 Jan Riedl poblahopřál všem nově zvoleným po „poněkud emotivním úvodu“, jak uvedl. JUDr. Riedl podotýká, že hlasovací zařízení není uzpůsobeno hlasování aklamací. Je nutné použít princip hlasování tajné volby. Vyzval hnutí ANO 2011, jakožto vítěznou stranu, aby navrhla jméno kandidáta na starostu. Hnutí uvedlo Jitku Volfovou. Živá Lípa nemá kandidáta, stejně tak ODS, ČSSD uvedla, že podpoří vítěze voleb. Česká pirátská strana, PRO Českou Lípu, Nezávislí a Soukromníci i SPD a KSČM nemají kandidáta. Za této situace je jedinou kandidátkou na starostku Ing. Jitka Volfová. Nyní se domlouvá volební komise: Jan Riedl, Jan Rubický, Miroslav Hudec.

16:57 Následuje volba starosty města, místostarostů a uvolněného radního. Ing. Jitka Volfová navrhuje volbu aklamací prostřednictvím hlasovacího zařízení. Doktor Tejnora navrhuje volbu tajnou. Volba proběhne aklamací, byla schválena většinou.

16:54 Romana Žatecká navrhuje 7 členů rady města. Usnesení bylo přijatou všemi 25 hlasy nově zvolených zastupitelů.

16:53 Revokace bodu Návrh na ověřovatele zápisu. V rozporu s Jednacím řádem byli schváleni tři ověřovatelé. Do návrhové komise nebyl schválen Juraj Raninec. Dalšími navrhovanými jsou Tomáš Vlček a Petr Šimoník, ti byli úspěšně schváleni 18 hlasy pro.

16:52 Jitka Volfová navrhuje dle Jednacího řádu volbu uvolněného radního zařadit do programu. Návrh byl přijat, pro hlasovalo 18 zastupitelů.

16:50 Petr Jeník: přečetl pozměňovací návrh na počet členů uvolněných zastupitelů Jitky Volfové: navrženy jsou čtyři uvolněné funkce. Starosta, dva místostarostové a jeden uvolněný radní. Pro hlasovalo 16 zastupitelů, 5 bylo proti a jeden nehlasoval.

16:49 O slovo se přihlásil pan doktor Hudec: práce se hodnotí až když je vykonána, těžko hodnotit nyní.

16:48 JUDr. Riedl dodal, že situace v minulosti skutečně bylo o dvou uvolněných funkcích, ale nyní přichází koalice s novým řešením, jejíž správnost se dozvíme až u dalších voleb. Skutečně rozhodující je to, aby Česká Lípa vzkvétala, a aby vynákladané finance byly vynákládány účelně.

16:48 Roman Málek dodal, že efektivita se nedá měřit jen penězi, ale také efektivitou práce.

16:47 Roman Kozák nazval čtvrtého uvolněného radního jako neefektivního člověka.

16:46 Tejnora: ano, má na to kolaice právo, může si to prosadit. Připomněl narážky na pracovní výkon starosty, očekával by sestavu uvolněného starosty a místostarosty, tak jako si s tím doposud město vystačilo.

16:44 Roman Kozák vznesl tentýž dotaz na náplň práce čtvrtého uvolněného radního.

16:43 Jitka Volfová se proti tomuto argumentu ohradila. To, že se bude věnovat naplno městu Česká Lípa platí. Romana Žatecká se doptala, zda pokud paní Volfová nebude funkci zvládat, budou opět tři radní. Jitka Volfová tuto otázku vyvrátila protiargumentem, čtyři uvolnění radní zůstanou tak jako tak. Vyčíslení nákladů dodá.

16:42 Technická Mgr. Ranince: uvolněným radním byla Mgr. Procházková jakožto vedoucí policie. Raninec dodal, že jeho dojem, proč by měl být zvolen čtvrtý uvolněný radní je ten, že paní Volfová nebude zvládát funkci starostky společně s funkcí neuvolněné náměstkyně pro Liberecký kraj.

16:40 Tomáš Vlček dodal: čtyři uvolnění radní v minulosti byli.

16:39 Technická Jitky Volfové: zdůvodňuje opodstatněnost čtvrtého uvolněného radního: mnoho oblastní nebylo doposud pokryto. To, že to v minulosti nebylo zvykem není argumentem pro nemožnost čtvrtého uvolněného radního. Uvedla také příklady z jiných měst v kraji. Na nákladech město rozhodně tratit nebude, zároveň Jitka Volfová nechápe, proč paní starostka kroutí hlavou. Debata o mzdách není v tuto chvíli na místě.

16:38 Juraj Raninec se přihlásil o slovo: chce slyšet zdůvodnění, proč by měli být čtyři uvolnění radní. Osobně nevidí důvod, „proč by město mělo vynakládat dalších 80 000 Kč na mzdu.“ Nevidí důvod, když se to zvládalo v minulém volebním období i v minulosti. Navíc dodal že neví, co by měl čtvrtý radní za práci.

16:37 Jan Riedl upozorňuje na rozpor s jednacím řádem zastupitelstva města Česká Lípa – byli zvolení tři ověřovatelé zápisu.

16:36 Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstvu. Romana Žatecká navrhuje počet dluohodobě uvolněných členů zastupitelstva tři, tak jak bylo doposud v České Lípě zvykem. Jitka Volfová předkládá pozměňovací návrh: funkce starostky, dvou místostarostů a jednoho uvolněného radního.

16:35 Jitka Volfová navrhuje jako ověřovatele zápise: Mgr. Tomáše Vlčka a Ing. Petra Šimoníka. Romana Žatecká navrhuje doplnění – Juraje Ranince, a to proto, aby byl mezi ověřovateli i někdo z opozice. Usnesení bylo přijato, pro hlasovalo 22 zastupitelů, 1 se zdržel a 2 nehlasovali.

16:34 Jitka Volfová navrhuje do volební komise: Jana Riedla, Jana Rubického a pana Miroslava Hudce. Pro hlasovalo 24 zastupitelů, Jan Riedl se zdržel.

16:33 Jitka Volfová navrhuje do návrhové komise: Štěpána Slaného, Petra Jeníka, Oldřicha Pance. Návrh byl přijat, pro hlasovalo 25 zastupitelů.

16:32 Hlasování o programu v upravené podobě: pro bylo 25 zastupitelů. Program byl přjijat.

16:30 První hlasování nového zastupitelstva města – Hlasování o nových bodech. Hlasování o návrhu Ing. Jitky Volfové: Návrh byl přijat, pro hlasovalo 25 zastupitelů. Bod Mgr. Vlčka: Pro hlasovalo 23 zastupitelů a 2 se zdrželi (Juraj Raninec a Karel Tejnora). Bod navrhovaný R. Žateckou: pro bylo 25 zastupitelů.

16:29 J. Volfová navrhuje zařazení bodu: volba členů návrhové komise, volba členů volební komise, volba ověřovatelů zápisu.

16:28 Tomáš Vlček navrhuje před bod navrhovaný Romanou Žateckou: stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města. Materiály jsou k bodu již připraveny a budou rozdány zastupitelům.

16:27 R. Žatecká navrhuje zařadit bod do programu – ocenění angažovanosti občanů.

16:26 MUDr. Tejnora obhajuje své křeslo v zastupitelstvu vůlí voličů.

16:22 JUDr. Riedl reaguje, dává všem zastupitelům oprávnění, aby se přesvědčili o jeho trvalém bydlišti. V České Lípě celý život žije. Hlášen tu je od roku 1983, 35 let. „Bez ohledu na to, jestli jsem byl zastupitelem anebo ne.“ JUDr. Riedl uvedl adresy svých trvalých bydlišť v minulosti i dnes. Utvrzuje přítomné o pobytu v České Lípě i na základě svých volnočasových aktivit, stejně tak pracovních, neboť v Jiráskově ulici provozuje advokátní kancelář.

16:20 Občan, bývalý zastupitel, starosta i poslanec Petr Skokan požádal o slovo. Upozorňuje na nešvar, který se od posledního zastupitelstva nezměnil. Čtyři občané nejsou podle něj občany Česká Lípa. Jmenoval JUDr. Jana Riedla, Mgr. Tomáše Vlčka, MUDr. Karla Tejnoru a Mgr. Juraje Ranince.

16:20 Romana Žatecká poděkovala všem členům nového zastupitelstva za složení slibu. 16:12 Zastupitelé skládají slib v abecedním pořadí.

16:07 Dosavadní starostka města Romana Žatecká zahajuje ustavující jednání Zastupitelstva města, přívítala všechny přítomné. Romana Žatecká vyslovila přání o vzájemném „mírovém jednání“.

15.53 Zaškolení nových zastupitelů ohledně hlasovacího zařízení (Jiří Kratochvíl, Českolipská informační). 📅 První ustavující zasedání Zastupitelstva měst česká Lípa se uskuteční ve středu 21. listopadu 2018 od 16 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ, č.p. 2, náměstí T.G.M., třetí patro.

V této poznámce naleznete výše odkaz na oficiální YouTube audio přenos 🎤 z ustavujícícho zastupitelstva města Česká Lípa, které se koná ve středu 21. listopadu 2018 od 16 hodin.

Zároveň sem budeme průběžně během večerního zasedání doplňovat a aktualizovat důležité body programu✍️, volbu nejvyšších představitelů města, rady města a další důležité momenty ustavujícího zastupitelstva.

— Živá Lípa

zastupitelé Živé Lípy
— Ing. Jaroslav Turnhöfer
— Štěpán Slaný
— Bc. Michal Prokop
— PhDr. Miroslav Hudec
— Roman Málek
— Jakub Mencl