Programové prohlášení koalice pro volební období 2018–2022

Preambule

Česká Lípa je naší srdeční záležitostí. Naším cílem je rozvíjet Českou Lípu po všech stránkách, aby se v ní obyvatelům dobře žilo, byla přitažlivá pro turisty a byla v rámci Libereckého kraje dostatečně vidět a slyšet. V tom dobrém chceme pokračovat, máme ale i vlastní nové nápady. Jsme připraveni naslouchat občanům, spolkům i zaměstnavatelům. V otevřenosti, komunikaci a spolupráci na místní, krajské i národní úrovni totiž spatřujeme základ úspěchu, který může udělat z naší České Lípy hezčí, důstojnější, bezpečnější a kulturnější místo pro život.

Toto programové prohlášení koalice Hnutí ANO 2011 (ANO), Živé Lípy (ŽL), České pirátské strany (Piráti) a Nezávislých a soukromníků (NaS) obsahuje základní priority pro funkční období let 2018–2022. Na základě jeho každoročního vyhodnocení, konzultací a připomínek nejen od zastupitelstva města, výborů a komisí, ale také od podnikatelů, neziskového sektoru, spolků a samozřejmě i občanů budeme tento dokument upravovat a aktualizovat.

K tomuto programovému prohlášení se hlásí členové Rady i Zastupitelstva města Česká Lípa, kteří patří do koalice. V rámci prosazování a naplňování tohoto dokumentu a cílů v něm obsažených rovněž přivítáme spolupráci s opozičními zastupiteli a dalšími lidmi, kterým není budoucnost České Lípy lhostejná.

Programové prohlášení

1. ŘÍZENÍ MĚSTA

 • Zúročíme naše dlouholeté zkušenosti z praxe ve prospěch města.
 • Posílíme roli České Lípy v regionu i na národní úrovni, aby byla více vidět a slyšet.
 • Budeme úzce spolupracovat s Libereckým krajem, jednotlivými ministerstvy, Vládou České republiky a státními úřady, což nám usnadní řešení záležitostí na místní úrovni.
 • Vytvoříme přirozenou a efektivní organizační strukturu městského úřadu.
 • Zřídíme městskou urbanistickou radu pro koncepční a účelný rozvoj České Lípy v souladu s trendy současné architektury a urbanismu při respektování historického dědictví.

2. OTEVŘENÝ ÚŘAD

 • Město budeme řídit transparentně. Veřejné zakázky budeme zadávat formou otevřených výběrových řízení a smlouvy budeme zveřejňovat v registru smluv.
 • Pro většinu agend města preferujeme online řešení. Zachováme ale možnost osobního kontaktu s úřadem pro občany, kteří nepoužívají nové technologie. Seniorům přiblížíme podací místa.
 • Upravíme úřední hodiny, aby vyhovovaly většině občanů, nikoli úřadu.
 • Budeme zveřejňovat zápisy o činnosti Rady města na webu města.
 • Prosazujeme rozklikávací rozpočet i pro příspěvkové organizace města.

3. CHYTRÉ MĚSTO

 • Chceme v České Lípě zavádět prvky Smart City, které nejen ušetří městu peníze, ale především přispějí ke zvýšení komfortu občanů.
 • Připravíme mobilní aplikaci města, která usnadní komunikaci s úřadem a jejíž uživatelé najdou všechny potřebné informace na jednom místě.
 • Zavedeme wifi zdarma v centru města.

4. HOSPODAŘENÍ

 • K hospodaření s rozpočtem města budeme přistupovat s péčí řádného hospodáře, racionálně a ekonomicky.
 • Budeme prosazovat vyrovnaný či proaktivní rozpočet a 65 % z kladného výsledku hospodaření využijeme na investice.
 • Na projekty, u kterých to bude možné a pro město výhodné, budeme intenzivně čerpat dotace z vhodných dotačních programů.
 • Budeme trvale podporovat participativní části rozpočtu města.
 • Připravíme krátkodobý i dlouhodobý plán investic a potřeb města a příspěvkových organizací přesahující jedno volebního období.
 • Budeme investovat koncepčně v zájmu plynulého rozvoje města včetně jeho okrajových částí.
 • Dohlédneme na kvalitu městského mobiliáře a budeme ho účelně spravovat.
 • Vytvoříme evidenci nemovitostí v majetku města a zasadíme se o jeho hospodárné využití.
 • Naše investiční priority:
  • Zasadíme se o dořešení obchvatu České Lípy.
  • Budeme řešit rekonstrukci stávajícího či výstavbu nového divadla.
  • Najdeme vhodné místo a vybudujeme tam venkovní koupaliště.
  • Budeme hledat kvalitní záměr pro využití přírodního koupaliště v Dubici.
  • Z Kounicova domu chceme vytvořit multifunkční objekt se zázemím pro kulturní akce.
  • Vytvoříme harmonogram revitalizace historického centra města.
  • Budeme pracovat na důstojném řešení situace městské knihovny.
  • Budeme podporovat výstavbu nových parkovacích ploch a parkovacích domů.
  • Zasadíme se o rekonstrukci škol a školek, které to vyžadují.
  • Budeme investovat do rozvoje modernizace sportovišť.
 • Nebudeme rozhodovat sami. Dáme prostor občanům, ať v anketách či referendech s reprezentativními výsledky rozhodnou, jak má Česká Lípa vypadat.

5. BEZPEČNOST

 • Budeme více spolupracovat se státní policií a zvýšíme aktivitu Městské policie Česká Lípa.
 • Podpoříme koordinátory prevence, bezpečné přechody pro chodce a dopravní výchovu pro děti.
 • Zpřehledníme situaci cizinců ve městě a budeme ve spolupráci se státem a se zapojením významných zaměstnavatelů usilovat o jejich bezproblémové soužití s místními občany.
 • Rozšíříme městský kamerový systém a budeme klást důraz na pochůzkovou činnost a preventivní působení Městské policie Česká Lípa.
 • Budeme podporovat účelné investice do techniky a automobilů dobrovolných hasičů.
 • Budeme usilovat o omezení hazardu a regulaci heren ve městě.

6. BYDLENÍ

 • Jsme proti zneužívání sociálního bydlení ve městě.
 • Budeme usilovat o zlepšení dostupnosti bydlení pro mladé lidi.
 • Aktivně pomůžeme sociálně znevýhodněným rodinám získat důstojný domov.
 • Zasadíme se o rozšíření nabídky domů s pečovatelskou službou pro seniory.

7. DOPRAVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Naší prioritou je pokračování prací na silničním obchvatu České Lípy.
 • Podpoříme alternativní způsoby městské přepravy, které mohou snížit automobilový provoz.
 • Budeme usilovat o modernizaci městské autobusové dopravy a zvýšení komfortu cestujících.
 • Budeme usilovat o zapojení železnice do systému příměstské dopravy.
 • Budeme podporovat modernizaci železničních tratí, aby se zrychlilo spojení s krajskými městy a Prahou.
 • průmyslovou zónu Dubice s vlakovým a autobusovým nádražím.
 • Budeme usilovat o modernizaci autobusového terminálu.
 • Chceme zelené město přívětivé pro občany i návštěvníky. Zajistíme kvalitní letní i zimní údržbu.
 • Podpoříme stavby zlepšující hospodaření se srážkovou vodou a opatření pro udržení vody v krajině.

8. SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • Budeme spolupracovat s Libereckým krajem a podílet se na financování sociálních zařízení, která poskytují služby občanům České Lípy.
 • Zaměříme se na vybavení zařízení pro seniory a rozvoj jejich služeb.
 • Podpoříme vznik a rozvoj odlehčovacích služeb v České Lípě.
 • Ve spolupráci s Libereckým krajem chceme ve městě vybudovat chráněné bydlení pro dospělé autisty a potřebné.

9. ZDRAVOTNICTVÍ

 • Posílíme spolupráci s Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa a jejím zřizovatelem, aby nabídka služeb odpovídala poptávce občanů a poskytovaná péče byla co nejširší a zároveň kvalitní. Budeme jednat s nemocnicí a snažit se nově definovat vztah mezi ní a městem, aby byl prospěšný pro obě strany.
 • Nechceme, aby občané České Lípy museli za odborníky i praktickými lékaři dojíždět. Budeme proto pokračovat v dotačním programu na podporu zdravotních služeb na území města.
 • Budeme usilovat o obnovení zubní pohotovosti v České Lípě.

10. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

 • Budeme investovat do moderního a praktického vybavení učeben.
 • Zajistíme dostatečný počet míst ve školkách a budeme podporovat fungování dětských skupin a mateřských center.
 • Naší prioritou jsou investice do školských zařízení, a to především tam, kde zatím významnější investice neproběhly.
 • Zvážíme možnost centrálního nákupu materiálu a služeb pro městská předškolní a školní zařízení pro dosažení ekonomické úspory.
 • V rámci městských školních zařízení podpoříme vznik speciálních oddělení pro nemocné a handicapované děti.

11. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

 • Zapojíme Českou Lípu do regionálních projektů, které město zviditelní.
  Budeme spolupracovat s regionálními destinačními spolky.
 • Organizátorům kulturních akcí pomůžeme s koordinací jejich nabídky.
 • Vytvoříme městkou kulturní koncepci včetně dlouhodobého dotačního programu na podporu kvalitních kulturních akcí s cílem jejich finanční a dramaturgické stabilizace.
 • Zlepšíme prezentaci města používáním jednotného grafického stylu.
 • Postaráme se o jednotný vizuální styl centra města, abychom ho zbavili tzv. vizuálního smogu.

12. SPORT

 • Budeme podporovat sportování dětí a mládeže mj. tím, že zajistíme, aby byla sportoviště dostatečně a moderně vybavená.
 • Rozšíříme nabídku budováním multifunkčních i specializovaných hřišť.
 • Zvýšíme bezpečnost sportovišť a dětských hřišť, mimo jiné s jejich oplocením a kontrolou městskými strážníky.
 • Vytvoříme funkční systém, díky kterému získáme lepší přehled o vytíženosti jednotlivých hal a sportovních areálů a budeme moci pružněji reagovat na poptávku klubů i široké veřejnosti.
 • Nastavíme jasné parametry pro schvalování finanční podpory pro jednotlivce a sportovní kluby.
 • Budeme podporovat vznik dalších cyklostezek a investovat do rozvoje cyklostezek stávajících.
 • Budeme pokračovat v pořádání městského běžeckého závodu.